Ep3 S1 Do You Live in Fear or Faith?/Nakatira Ka Ba Sa Pananampalataya O Takot?

Ang pagdating ng Banal na Espiritu sa mga unang apostol at ng Mahal na Ina na si Maria ay pinilit silang lumipat mula sa takot patungo sa isang buhay ng pananampalataya at tapang. Matapos ang kanilang pagsubok handa na sila ngayon para sa patotoo. Gayundin Kami ay nagdarasal na ang kapistahan ng Pentecost na ito ay magtaboy sa amin mula sa isang buhay ng takot sa isang buhay ng katapangan ng pananampalataya. Sa dami ng isang mapagkakatiwalaan ang Panginoon.

The coming of the Holy Spirit in the first apostles and the Blessed Mother Mary compelled them to move from fear to a life of faith and courage. After their test they were now ready for testimony. Likewise We are praying that this feast of Pentecost will drive us from a life of fear to a life of boldness of faith. In as much a the Lord is trustworthy.

cancel